برنامه کلاسی موسسه

برنامه کلاس های شعبه تهران

دپارتمانبرنامه کلاسی
زبان آلمانیمشاهده
چینی(سه ماهه کاربردی)مشاهده
زبان ترکی استانبولیمشاهده
آیلتس-نمره6 در6 ماهمشاهده
یوس(کنکور پزشکی دولتی ترکیه )مشاهده

برنامه کلاس های شعبه شیراز

دپارتمانبرنامه کلاسی
زبان آلمانی(7 ماهه B1)مشاهده
زبان ترکی استانبولی (3ماهه کاربردی)مشاهده
آیلتس-نمره6 در6 ماهمشاهده
یوس(کنکور پزشکی دولتی ترکیه )مشاهده
روسی(3 ماهه کاربردی)مشاهده

برنامه کلاس های شعبه اصفهان 

دپارتمانبرنامه کلاسی
زبان آلمانی(7 ماهه B1)مشاهده
زبان ترکی استانبولی (3ماهه کاربردی)مشاهده
آیلتس-نمره6 در6 ماهمشاهده
یوس(کنکور پزشکی دولتی ترکیه )مشاهده
چینی(3 ماهه کاربردی)مشاهده

برنامه کلاس های شعبه بوشهر 

دپارتمانبرنامه کلاسی
زبان آلمانی(7 ماهه B1)مشاهده
زبان ترکی استانبولی (3ماهه کاربردی)مشاهده
آیلتس-نمره6 در6 ماهمشاهده
یوس(کنکور پزشکی دولتی ترکیه )مشاهده
چینی(3 ماهه کاربردی)مشاهده

برنامه کلاس های آنلاین (غیر حضوری)

دپارتمانبرنامه کلاسی
زبان آلمانیمشاهده
آیلتسمشاهده
زبان ترکی استانبولیمشاهده
زبان ایتالیاییمشاهده