اطلاعیه های آزمون یوس 2021

ثبت نام آزمون یوس دانشگاه استانبول ثبت نام آزمون یوس دانشگاه استانبول

شروع ثبت نام آزمون:11 اسفند 1399

پایان ثبت نام آزمون:20 خرداد 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 5 اسفند 1399
ثبت نام آزمون یوس دانشگاه اگه ثبت نام آزمون یوس دانشگاه اگه

تاریخ برگزاری آزمون:29 خرداد 1400

ساعت آزمون:13 به وقت ترکیه

آخرین تاریخ به روز رسانی : 5 اسفند 1399
ثبت نام آزمون یوس دانشگاه اولوداغ ثبت نام آزمون یوس دانشگاه اولوداغ

شروع ثبت نام آزمون:20 بهمن 1399

پایان ثبت نام آزمون:18 اردیبهشت 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 5 اسفند 1399
ثبت نام آزمون یوس دانشگاه چکوروا ثبت نام آزمون یوس دانشگاه چکوروا

شروع ثبت نام آزمون:27 بهمن 1399

پایان ثبت نام آزمون:9 خرداد 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 5 اسفند 1399
ثبت نام آزمون یوس دانشگاه ساکاریا ثبت نام آزمون یوس دانشگاه ساکاریا

تاریخ برگزاری آزمون:22 خرداد 1400

ساعت آزمون:15 به وقت ترکیه

آخرین تاریخ به روز رسانی : 5 اسفند 1399
ثبت نام آزمون یوس دانشگاه جراح پاشا ثبت نام آزمون یوس دانشگاه جراح پاشا

شروع ثبت نام آزمون:27 بهمن 1399

پایان ثبت نام آزمون:14 خرداد 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 5 اسفند 1399
ثبت نام آزمون یوس دانشگاه قاضی آنتپ ثبت نام آزمون یوس دانشگاه قاضی آنتپ

شروع ثبت نام آزمون:22 بهمن 1399

پایان ثبت نام آزمون:20 خرداد 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 5 اسفند 1399
دانشگاه ارزوروم تکنیک ثبت نام آزمون یوس دانشگاه ارزوروم تکنیک

شروع ثبت نام آزمون:11 اسفند 1399

پایان ثبت نام آزمون:17 اردیبهشت 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 12 بهمن 1399
ثبت نام آزمون یوس دانشگاه مرسین ثبت نام آزمون یوس دانشگاه مرسین

شروع ثبت نام آزمون:20 اردیبهشت 1400

پایان ثبت نام آزمون:31 اردیبهشت 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 12 بهمن 1399
ثبت نام دانشگاه کارادنیز تکنیک  ثبت نام دانشگاه کارادنیز تکنیک

شروع ثبت نام : 11 بهمن 1399

پایان ثبت نام : 21 خرداد 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 8 بهمن 1399
ثبت نام دانشگاه مصطفی کمال هاتای ثبت نام دانشگاه مصطفی کمال هاتای

شروع ثبت نام آزمون: 11 اسفند 1399

پایان ثبت نام آزمون: 17 اردیبهشت 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 12 بهمن 1399
ثبت نام آزمون یوس دانشگاه ارجیس کایسری ثبت نام دانشگاه ارجیس کایسری 

شروع ثبت نام آزمون: 13 بهمن 1399

پایان ثبت نام آزمون: 16 خرداد 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 12 بهمن 1399
ثبت نام آزمون یوس دانشگاه هارران ثبت نام آزمون یوس دانشگاه هارران

شروع ثبت نام آزمون: 10 بهمن 1399

پایان ثبت نام آزمون: 24 اسفند 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی : 12 بهمن 1399
ثبت نام آزمون یوس دانشگاه هارران ثبت نام آزمون یوس دانشگاه هارران

شروع ثبت نام آزمون: 30 فروردین 1400

پایان ثبت نام آزمون: 16 خرداد 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 12 بهمن 1399
ثبت نام دانشگاه 19 مایس ثبت نام آزمون یوس دانشگاه 19 مایس

شروع ثبت نام : 6 بهمن 1399

پایان ثبت نام : 27 فروردین 1400

آخرین تاریخ به روز رسانی : 5 بهمن 1399
ثبت نام دانشگاه 19 آرتوکلو ماردین ثبت نام دانشگاه آرتوکلو ماردین

شروع ثبت نام : 27 بهمن 1399

پایان ثبت نام : 25اسفند 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی : 7 بهمن 1399