1/4/1400

عواقب ندانستن زبان گرجی و مهاجرت به گرجستان و راه اندازی کسب و کار

دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

آموزش زبان گرجی درشیراز

متاسفانه به علت راهنمایی و مشاوره های اشتباه کسانی که قصد مهاجرت به گرجستان را دارند زبان روسی یا زبان انگلیسی را انتخاب می کنند در صورتی که نسل جوان گرجستان بیشتر با زبان انگلیسی و نسل مسن بیشتر با زبان روسی آشنایی دارند. با توجه به اینکه زبان رسمی ...