تحصیل رایگان در کشور چک با زبان چکی

تحصیل رایگان در کشور چک با زبان چکی

دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

آموزش زبان چک درتهران

  کشور چک دارای ۲۶ دانشگاه ملی ، ۲ دانشگاه دولتی ، ۴۳ دانشگاه خصوصی می باشد که تحصیل در دانشگاه های ملی و دولتی به صورت رایگان می باشد مگر اینکه تحصیل به زبانی غیر از زبان چکی باشد.شرط اساسی برای تحصیل در دانشگاههای دولتی چک عبارتست از دانستن زب...