دوره پادفک روسیه تحصیل پزشکی دندانپزشکی روسیه

دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

دوره پادفک روسیه تحصیل پزشکی دندانپرشکی روسیه

تدریس زبان روسی در شیراز (پادفک پزشکی) تدریس زبان روسی در  تهران – تنها مرکز آمادگی پادفک در ایرانبرای اولین بار در ایران!!!دوره پادفک: تدریس دروس زیست و شیمی به روسی + اناتومیمقدمه :بر اساس اعلام وزارت بهداشت تحصیل پزشکی در روسیه فقط...