دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

کلاس زبان ایتالیایی در شیراز

آموزش زبان ایتالیایی در شیراز و جنوب کشور همواره با محدویت های زیادی همراه بوده است.محدودیت هایی چون:نبود مدرسان قدرتمندنبود دوره های مشخص و  قابل اعتمادنبود مجموعه های آموزشی که بتوانند به همه نیاز هاب متقاضیان پاسخ دهندالبته با وجود ...