1/4/1400

دوره های برگزار شده در موسسه زبان گاما

کلاس زبان ایتالیایی در شیراز

آموزش زبان ایتالیایی در شیراز و جنوب کشور همواره با محدویت های زیادی همراه بوده است.محدودیت هایی چون:نبود مدرسان قدرتمندنبود دوره های مشخص و  قابل اعتمادنبود مجموعه های آموزشی که بتوانند به همه نیاز هاب متقاضیان پاسخ دهندالبته با وجود ...

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درایتالیا 2022

لیست دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت  : براساس تصویب شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور که هر ساله برگزار می شود لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در چین هر ساله توسط وزارت بهداشت در حال تغییر است که بعضی اوقات...