آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی از پایه

چگونه خود را معرفی کنیم؟ کلماتی در گفتگوها سلام و خداحافظی کردن حالت چه طور است ؟ ...