تاریخ آخرین به روز رسانی اطلاعات ثبت نام آزمون یوس 2021-2022 ترکیه 1400/01/14
دانشگاه تاریخ وساعت آزمون محل برگزاری تاریخ شروع و پایان ثبت نام هزینه آزمون
آزمون اول یوس دانشگاه هارران شنبه 7 فروردین 1400 ساعت 14:00استانبول، آنکارا، شانلی اورفا، مرسین، هاتای، قاضی آنتپ، کایسری، وان، کاهرامان ماراش، کیلیسجمعه 10 بهمن 1399 الی یکشنبه 24 اسفند 1399 150
آرتکلو ماردین - مرحله اولپنج شنبه 5 فروردین 1400 ساعت ----مرسین ، استانبول ، آنکارا ،شانلی اورفا ، بورسا ، گازی آنتپ ، کیلیس ، سامسوندوشنبه 27 بهمن 1399 الی دوشنبه 25 اسفند 1399 -------
دوملوپینار(مرحله اول)شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 11:00آنلایندوشنبه 18 اسفند 1399 الی جمعه 13 فروردین 1400
19 مایس سامسونشنبه 1 خرداد 1400 ساعت 13:00استانبول ، آنکارا ، وان ، سامسون ، هاتای ، قاضی آنتپدوشنبه 6 بهمن 1399 الی جمعه 27 فروردین 1400 400
دانشکاه صدقی کوچمان موغلاسه شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00موغلاچهار شنبه 18 فروردین 1400 الی چهار شنبه 1 اردیبهشت 1400 300
دانشگاه کیلیس 7 آرالیک(آزمون اول)شنبه 1 خرداد 1400 ساعت 14:00کیلیس، در صورت بیش از 10 ثبت نام (هاتای، قاضی آنتپ، کاهرامان ماراش، شانلی اورفا)دوشنبه 30 فروردین 1400 الی جمعه 10 اردیبهشت 1400 150
دانشگاه کیلیس 7 آرالیک(آزمون دوم)شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 14:00کیلیسدوشنبه 30 فروردین 1400 الی جمعه 10 اردیبهشت 1400 150
دانشگاه کاستامونوشنبه 8 خرداد 1400 ساعت 13:00استانبول، آنکارا، کاستامونوجمعه 13 فروردین 1400 الی دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 300
دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتایسه شنبه 1 تیر 1400 ساعت 10:30 هاتایدوشنبه 11 اسفند 1399 الی جمعه 17 اردیبهشت 1400 100
دانشگاه ارزوروم تکنیکیکشنبه 9 خرداد 1400 ساعت 10:00ارزرومدوشنبه 11 اسفند 1399 الی جمعه 17 اردیبهشت 1400 250
دانشگاه ساکاریاشنبه 22 خرداد 1400 ساعت 15:00تهران، ساکاریا- استانبول – آنکارا – ادیرنه – وان – مرسینجمعه 6 فروردین 1400 الی شنبه 25 اردیبهشت 1400 400
دانشگاه فیراتیکشنبه 9 خرداد 1400 ساعت 14:00----دوشنبه 2 فروردین 1400 الی یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 300
دانشگاه اسکندرون تکنیکشنبه 1 خرداد 1400 ساعت 10:30دوشنبه 30 فروردین 1400 الی یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 150
آرتکلو ماردین - مرحله دومپنج شنبه 6 خرداد 1400 ساعت 11:00مرسین ، استانبول ، آنکارا ،شانلی اورفا ، بورسا ، گازی آنتپ ، کیلیس ، سامسونشنبه 16 فروردین 1399 الی دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 -------
دانشگاه اولوداغ - آزمون حضوریشنبه 22 خرداد 1400 ساعت 10:00بورسا ، استانبول ، آنکارا ، آنتالیا ، ازمیر ، قاضی آنتپدوشنبه 27 بهمن 1399 الی سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 400
دانشگاه الوداغ - آنلاینشنبه 15 خرداد 1400 ساعت 10:00 کسایی که موقع آزمون در ترکیه حضور دارند باید امتحان حضوری بدهنددوشنبه 27 بهمن 1399 الی سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 600
دانشگاه گیرسونچهار شنبه 9 تیر 1400 ساعت 13:00آنکارا ، استانبول ، گیرسونشنبه 11 اردیبهشت 1400 الی سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 50 دلار
دانشگاه علاءالدین کیقباد آلانیا(آرمون اول)دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 13:00استانبول ،– انکارا – الانیا ،– هاتای –، ازمیردوشنبه 23 فروردین 1400 الی جمعه 31 اردیبهشت 1400 400
دانشگاه مرسینشنبه 8 خرداد 1400 ساعت ----مرسیندوشنبه 9 فروردین 1400 الی جمعه 31 اردیبهشت 1400 750
دانشگاه سیواس جمهوریتشنبه 29 خرداد 1400 ساعت 10:00استانبول،انکارا،وان،مرسین،قاضی انتپ، سیواس – تبریزدوشنبه 2 فروردین 1400 الی یکشنبه 2 خرداد 1400 250
دانشگاه اینونوشنبه 29 خرداد 1400 ساعت 12:00مالاتیا، آنکارا، استانبول، قاضی آنتپدوشنبه 2 فروردین 1400 الی یکشنبه 2 خرداد 1400 350
دانشگاه پاموک کالهچهار شنبه 16 تیر 1400 ساعت 15:00دنیزلیپنج شنبه 26 فروردین 1400 الی جمعه 7 خرداد 1400 350
دوملوپینار(مرحله دوم)شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 11:00آنلاین و حضوریدوشنبه 6 اردیبهشت 1400 الی یکشنبه 9 خرداد 1400 300
دانشگاه چکورواشنبه 9 مرداد 1400 ساعت 9:30آدانا، آنکارا، استانبول، ازمیر، قاضی آنتپ، شانلی اورفا، وان، هاتای، ترابزون، آنتالیا، ادیرنهدوشنبه 27 بهمن 1399 الی یکشنبه 9 خرداد 1400 300
دانشگاه اگهشنبه 29 خرداد 1400 ساعت 13:00آنکارا ، استانبول ،ازمیر ، آنتالیا ، قاضی آنتپدوشنبه 18 اسفند 1399 الی دوشنبه 10 خرداد 1400 450
دانشگاه جراح پاشاشنبه 12 تیر 1400 ساعت 15:00استانبول ، آنکارا ، ازمیر ،قاضی آنتپ ، کایسری ، ارزروم ، ادیرنهدوشنبه 27 بهمن 1399 الی جمعه 14 خرداد 1400 500
دانشگاه قاضی آنتپشنبه 12 تیر 1400 ساعت 14:00قاضی آنتپ ، استانبول ، وان ، تهران ، تبریز ،آنکاراچهار شنبه 22 بهمن 1399 الی جمعه 14 خرداد 1400 300
دانشگاه ارجیس شهر کایسریشنبه 29 خرداد 1400 ساعت 14:30استانبول ، آنکارا ، کایسریدوشنبه 13 بهمن 1399 الی یکشنبه 16 خرداد 1400 375
آزمون دوم یوس دانشگاه هاررانچهار شنبه 19 خرداد 1400 ساعت 14:00استانبول، آنکارا، شانلی اورفا، مرسین، هاتای، قاضی آنتپ، کایسری، وان، کاهرامان ماراش، کیلیسدوشنبه 30 فروردین 1400 الی یکشنبه 16 خرداد 1400 150
دانشگاه استانبولشنبه 19 تیر 1400 ساعت 15:00تهران ، آنکارا ، استانبول ، آدانا ، قاضی آنتپ ، ماردیندوشنبه 11 اسفند 1399 الی پنج شنبه 20 خرداد 1400 490
کارادنیز تکنیک چهار شنبه 16 تیر 1400 ساعت 14:00استانبول،ترابزون،آنکارا،ازمیر، بورسا، قاضی آنتپ، هاتای، کایسری، کونیا، مزسین، ترابزون، وانشنبه 11 بهمن 1399 الی جمعه 21 خرداد 1400 300
آرتکلو ماردین - مرحله سومپنج شنبه 17 تیر 1400 ساعت 11:00مرسین ، استانبول ، آنکارا ،شانلی اورفا ، بورسا ، گازی آنتپ ، کیلیس ، سامسوندوشنبه 17 خرداد 1400 الی دوشنبه 7 تیر 1400 -------
دانشگاه علاءالدین کیقباد آلانیا(آرمون دوم)یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 13:00استانبول ،– انکارا – الانیا ،– هاتای ،– ازمیردوشنبه 17 خرداد 1400 الی جمعه 11 تیر 1400 400
دوملوپینار(مرحله سوم)شنبه 6 شهریور 1400 ساعت 11:00آنلایندوشنبه 14 تیر 1400 الی یکشنبه 24 مرداد 1400 300
دانشگاه علاءالدین کیقباد آلانیا(آزمون سوم)شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 13:00استانبول ،– انکارا – الانیا –، هاتای ،– ازمیرچهار شنبه 3 شهریور 1400 الی سه شنبه 23 شهریور 1400 400