آزمون تاریخ آزمون آخرین مهلت ثبت نام
آزمون SAT 2020 شنبه 8 شهریور 1399
29/8/2020
جمعه 10 مرداد 1399
31/7/2020
آزمون SAT 2020 شنبه 5 مهر 1399
26/9/2020
چهار شنبه 5 شهریور 1399
26/8/2020
آزمون SAT 2020 شنبه 12 مهر 1399
3/10/2020
جمعه 14 شهریور 1399
4/9/2020
آزمون SAT 2020 شنبه 17 آبان 1399
7/11/2020
چهار شنبه 16 مهر 1399
7/10/2020
آزمون SAT 2020 شنبه 15 آذر 1399
5/12/2020
پنج شنبه 15 آبان 1399
5/11/2020
آزمون SAT 2020 شنبه 23 اسفند 1399
13/3/2021
پنج شنبه 23 بهمن 1399
11/2/2021
آزمون SAT 2020 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
9/5/2021
جمعه 20 فروردین 1400
9/4/2021
آزمون SAT 2020 یکشنبه 16 خرداد 1400
6/6/2021
جمعه 17 اردیبهشت 1400
7/5/2021