دوره های آلمانی آنلاین گروهی موسسه گاما
تماس با پشتیبانی در روز های تعطیل 09120058646
دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره تاریخ شروع وضعیت
فقط A1 گروهی روز های زوج ساعت 10 الی 13 دو ماه دوشنبه 18 فروردین 1399 ثبت نام
فقط A1 گروهی روز های زوج ساعت 18 الی 21 2 ماه سه شنبه 19 فروردین 1399 ثبت نام
فقط B1 خصوصی روزهای زوج ساعت 15 الی 16:30 2 ماه کاری پنج شنبه 21 فروردین 1399 ثبت نام