این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

درس شانزدهم _ صرف فعل بودن زبان ترکی استانبولی

 در این درس صرف فعل بودن در زبان ترکی استانبولی را آموزش می دهیم قبل از هر چیز باید بگویم که صرف فعل بودن ترکی استانبولی با صرف این فعل در زبان فارسی متفاوت است.

پاسخ تمرینات درس پانزدهم 

پاسخ تمرین اول:

ben
gittim mi?
نرفتم؟
sen
gittin mi?
نرفتی؟
o
gitti mi?
نرفت؟
biz
gittik mi?
نرفتیم؟
siz
gittiniz mi?
نرفتید؟
onlar
gittiler mi?
نرفتند؟
 

پاسخ تمرین دوم:

ben
yemedim mı? غلط
biz
yemedik mi? صحیح
sen
yemedin mi? صحیح
siz
yemedunuz mu? غلط
o
yemedi mu? غلط
onlar
yemediler mi? صحیح
 
 

جهت ثبت نام و اطلاع از زمان تشکیل کلاس ها بر روی لینک زیر کلیک کنید

بهترین کلاس زبان ترکی استانبولی در تهران

صرف فعل بودن در زبان ترکی استانبولی

اين فعل تنها فعل بي قاعده ي زبان تركي است و تنها فعلي است كه به شكل پسوند مي باشد

  1. فعل بودن در زبان ترکی استانبولی به صورت شناسه به اسم اضافه می شود و به صورت مستقل به کار نمی رود.
  2. صرف فعل بودن درچهار حالت خبری مثبت ،خبری منفی و سوالی مثبت و سوالی منفی در زبان ترکی استانبولی متفاوت است . 

صرف فعل بودن در حالت مثبت

به جدول زیر و نحوه ایجاد حالت خبری مثبت دقت کنید.  

ben
(y)-im / -ım /-um / üm
هستم
sen
-sin / sın / -sun / -sün
هستی
o
....
هست
biz
(Y)-iz / ız / uz / üz
هستیم
siz
-siniz / -sınız / sunuz / -sünüz
هستید
onlar
-ler / -lar-
هستند

 

نکته: اگر اسم/صفت به حروف صدار  ختم شود بين پسوند و اسم/صفت حرف y قرار مي‌گيرد.

 
ben
hastayım
مریض هستم
sen
hastasın
مریض هستی
o
hasta
مریض هست
biz
hastayız
مریض هستیم
siz
hastasınız
مریض هستید
onlar
hasalar
مریض هستند

 

صرف فعل بودن در حالت منفی

در حالت منفی صرف فعل بودن ازdeğil به معناي "نيست" استفاده می کنیم.

  

ben
... değilim
نیستم
sen
... değilsin
نیستی
o
... değil
نیسست
biz
... değiliz
نیستیم
siz
... değilsiniz
نیستید
onlar
... değil(ler)
نیستند

 

نکنه : براي سوم شخص جمع ،هم değil و هم değiller صحیح است. 

 به مثال های صرف منفی فعل بودن در زیر دقت کنید.

ben
aç değilim
گرسنه نیستم
sen
aç değilsin
گرسنه نیستی
o
aç değil
گرسنه نیست
biz
aç değiliz
گرسنه نیستیم
siz
aç değilsiniz
گرسنه نیستید
onlar
aç değil(ler)
گرسنه نیستند

 

به چند مثال دیگر به همراه فایل صوتی صرف فعل بودن دقت کنید

Ben öğrenci değilim
من دانشجو نيستم
Sen türk değisin
تو ترك نيستي
O cimri değiln
اون خسيس نيست
Biz fena değiliz
ما بد نيستيم
Siz yalnız değilsiniz
شما تنها نيستيد
Onlar Rus değil(ler)
اونها روس نيستند

 

صرف فعل بودن در حالت سوالی مثبت

 برای حالت سوالی مثبت صرف فعل بودن در ترکی استانبولی از پسوند های سوالی mi / mı / mu / mü با توجه به حرف صدا دار آخرین کلمه استفاده می کنیم البته این پسوند ها دیگر به اسم نمی چسبند.

به جدول زیر و نحوه ایجاد حالت سوالی مثبت صرف فعل بودن دقت کنید.

ben
miyim / mıyım / muyum / müyüm?
من ... هستم؟
sen
misin  / mısın / musun / müsün?
تو ...هستي ؟
o
mi /mı / mu / mü
او ...هست؟
biz
miyiz / mıyız / muyuz / müyüz?
ما...هستیم؟
siz
misiniz / mısınız / musunuz / müsünüz?
شما...هستيد؟
onlar
-lar mı / -ler mi?
انها ...هستند ؟

 

نكته: پسوند سوالي براي سوم شخص جمع استثنا است و به صورت lar mı/-ler mi- مي باشد که بهتر است پسوند ler / -lar- را براي سوم شخص جمع نياوريم مانند : ?Onlar mühendisler mi? --> Onlar mühendis mi

ben
Genç miyim?
جوان هستم؟
sen
Genç misin?
جوان هستی؟
o
Genç mi?
جوان هست؟
biz
Genç miyiz?
جوان هستیم؟
siz
Genç misiniz?
جوان هستید؟
onlar
Genç(ler) mi?
جوان هستند؟

 

صرف فعل بودن در حالت سوالی منفی

به جدول زیر و نحوه ایجاد حالت سوالی منفی صرف فعل بودن دقت کنید.

  

Ben...değil miyim?
Biz ...değil miyiz?
Sen ...değil misin?
Siz ...değil misiniz?
O ...değil mi?
Onlar ...değiller mi?

 

Ben insan değil miyim?
من آدم نيستم؟
Biz hasta değil miyiz?
ما مريض نيستيم؟
Sen kürt değil misin?
تو كرد نيستي؟
Siz evli değil misiniz?
شما متاهل نیستید؟
O yabancı değil mi?
او خارجی نیست ؟

 

صرف فعل بودن در حالت گذشته ساده

زبان ترکی استانبولی_ زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی

ben
mutluydum
خوشحال بودم
sen
mutluydun
خوشحال بودی
o
mutluydu
خوشحال بود
biz
mutluyduk
خوشحال بودیم
siz
mutluydunuz
خوشحال بودید
onlar
mutluydular
خوشحال بودند

 

نکته: اگر اسم/صفت به مصوت ختم شود بين پسوند و اسم/صفت حرف y قرار مي‌گيرد. 

ben
hastanedeydim
در بیمارستان بودم
sen
hastanedeydin
در بیمارستان بودی
o
hastanedeydi
در بیمارستان بود
biz
hastanedeydik
در بیمارستان بودیم
siz
hastanedeydiniz
در بیمارستان بودید
onlar
hastanedeydiler
در بیمارستان بودند

 

صرف فعل بودن در حالت منفی گذشته ساده

برای این حالت از صرف فعل بودن از değil به صورت گذشته ساده استفاده میکنیم.

Ben...değildim
Biz ...değildik
Sen ...değildin
Siz ...değildiniz
O ...değildi
Onlar ...değildiler

 

مثال :

ben
hastanede değildim
در بیمارستان نبودم
sen
hastanede değildin
در بیمارستان نبودی
o
hastanede değildi
در بیمارستان نبود
biz
hastanede değildik
در بیمارستان نبودیم
siz
hastanede değildiniz
در بیمارستان نبودید
onlar
hastanede değildiler
در بیمارستان نبودند

 

صرف فعل بودن در حالت سوالی گذشته ساده

  برای حالت سوالی گذشته صرف فعل بودن در ترکی استانبولی از پسوند های سوالی mi / mı / mu / mü و شناسه و پسوند شخصی در حالت گذشته با توجه به حرف صدا دار آخرین کلمه استفاده می کنیم البته این پسوند ها دیگر به اسم نمی چسبند.

ben
sakin miydim?
ساکت بودم؟
sen
sakin miydin?
ساکت بودی؟
o
sakin miydi?
ساکت بود؟
biz
sakin miydik?
ساکت بودیم؟
siz
sakin miydiniz?
ساکت بودید؟
onlar
sakin miydiler?
ساکت بودند؟

 

صرف فعل بودن در حالت سوالی منفی گذشته ساده

  برای حالت سوالی گذشته صرف فعل بودن در ترکی استانبولی از پسوند های سوالی mi / mı / mu / mü و شناسه و پسوند شخصی در حالت گذشته با توجه به حرف صدا دار آخرین کلمه و değil استفاده می کنیم البته این پسوند ها دیگر به اسم نمی چسبند.

 
ben
zayıf değil miydim?
ضعیف نبودم؟
sen
zayıf değil miydin?
ضعیف نبودی؟
o
zayıf değil miydi?
ضعیف نبود؟
biz
zayıf değil miydik?
ضعیف نبودیم؟
siz
zayıf değil miydiniz?
ضعیف نبودید؟
onlar
zayıf değil miydiler?
ضعیف نبودند؟

 

کلمه ها 

Buyrun
بفرمایید
Neyin var?
مشکلت چیه؟
Diş
دندان
ağrı
درد
çürük
پوسیده
Fazla
زیاد
şeker
شکر
galiba
شاید
seviyorum
دوست دارم
Dişlerini fırçalıyor musun?
آیا دندانهارا مسواک می زنید؟
Günde bir defa fırçalıyorum
در روز یک دفعه مسواک می زنم
Geçmiş olsun
بلا به دور

مکالمه

زبان ترکی استانبولی_ صرف فعل بودن در زبان ترکی استانبولی

 

زبان ترکی استانبولی

صرف فعل بودن زبان ترکی استانبولی

جهت ثبت نام در دوره های آنلاین گاما بر روی لینک زیر کلیک کنید

ثبت نام دوره های آنلاین موسسه گاما

سوالات خودرا با کارشناسان گاما مطرح کنید،در سریعترین زمان پاسخگوی شما خواهیم بود ،جواب به صورت پیامک اطلاع داده خواهد شد

4


پرسش و یا دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد